Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een instrument van de Omgevingswet

De omgevingsvisie is 1 van de instrumenten (‘gereedschappen’) van de Omgevingswet. De omgevingsvisie vervangt onder andere de structuurvisie en beschrijft:

  • De kwaliteit van de leefomgeving
  • De gewenste ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van de leefomgeving
  • De hoofdzaken van het  beleid voor de leefomgeving

Kortom, de omgevingsvisie beschrijft waar we met de gemeente naar toe willen. De omgevingsvisie wordt verder uitgewerkt in programma’s. Die gaan meer over de uitvoering. Ook maken we een omgevingsplan. Het omgevingsplan beschrijft alle regels over de leefomgeving voor burgers en bedrijven. Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen (en een aantal verordeningen) in onze gemeente.

Ook maken we een  omgevingsplan. Het omgevingsplan beschrijft alle regels over de leefomgeving voor burgers en bedrijven. Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen (en een aantal verordeningen) in onze gemeente.

De omgevingsvisie gaat over de kwaliteit van de leefomgeving: nu en in de toekomst

De kwaliteit van de leefomgeving is het uitgangspunt van de Omgevingswet. De Omgevingswet wil deze kwaliteit beschermen en tegelijkertijd ontwikkelingen mogelijk maken.

Met onze omgevingsvisie laten we de gewenste weg naar de toekomst zien. Daarbij hebben we ons afgevraagd: ‘welke kwaliteiten vinden we in Gooise Meren belangrijk en hoe kunnen we die beschermen?’ Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onze bijzondere natuur en de culturele voorzieningen. We moeten ook rekening houden met ontwikkelingen die op ons afkomen. Denk aan de vergrijzing, het tekort aan woningen, eenzaamheid of klimaatverandering. Dat betekent dat we ons moeten aanpassen en soms andere keuzes maken dan we in het verleden hebben gemaakt. Door veranderingen ontstaat dan ook de mogelijkheid voor verbetering.

We staan als gemeente niet alleen. We hebben ook te maken met buurgemeenten, de provincie en de rijksoverheid. Ook moeten we rekening houden met meer partijen die zich bezig houden met bijvoorbeeld de aanleg en onderhoud van wegen, het bouwen en beheren van woningen, of met recreatie en natuur. Samen maken we de leefomgeving.

De omgevingsvisie is onze stip op de horizon

Wij willen met een heldere visie aangeven wat de situatie in de gemeente nu is en waar we met de gemeente naartoe willen. Soms moeten we stevige keuzes maken. De omgevingsvisie is daarvoor de kapstok. De omgevingsvisie helpt ook bij het bepalen van het toekomstige beleid en hoe de gemeente omgaat met nieuwe plannen en ideeën van burgers en ondernemers. In de visie wordt ook het gemeentelijke beleid over milieu- en duurzaamheid beschreven. We onderzoeken altijd hoe we hieraan kunnen bijdragen.

De omgevingsvisie gaat uit van bestaand beleid (lokaal, regionaal, provinciaal). De visie begint niet op nul. Waar nodig maakt de omgevingsvisie nieuwe keuzen in wat het belangrijkst is. Die nieuwe keuzen zijn de basis voor nog  te maken beleid.

Met de omgevingsvisie maken we steeds minder apart beleid per onderwerp, zoals wonen, werken, natuur, economie. We beoordelen nu alles meer samen. De vraag is telkens: wat is het effect van bepaalde keuzes op de andere onderwerpen? Hoe hangen ze met elkaar samen? Het beleid per onderwerp dat we eerder hebben gemaakt, blijft nog even gelden. Bij het beoordelen van nieuwe ideeën en plannen kijken we wel eerst of het past bij de nieuwe omgevingsvisie. Het college gaat blijvend actief met het Rijk, Rijkswaterstaat en de Provincie in gesprek om ons voldoende te faciliteren om onze bouwopgaven mogelijk te maken.