Omgevingsvisie

Visie per deelgebied

De omgevingsvisie geeft ook een visie per deelgebied. Dat doen we, omdat elk gebied anders is. Per deelgebied willen we daarom ook eigen aandachtspunten aan kunnen geven (als uitwerking van de Schijf van Vijf). Er zijn 6 verschillende deelgebieden.

Bekijk ook de ontwerp-omgevingsvisie Gooise Meren DEEL C - Gebiedsgerichte uitwerking

Centrumgebieden

We kiezen voor levendige en sterke winkel- en centrumgebieden. Met levendig bedoelen we dat er veel leven in de brouwerij is. Onze centra zijn allereerst bedoeld voor inwoners van Gooise Meren. Door het versterken van de identiteit en levendigheid van de centra, ontstaat ook een aantrekkingskracht voor inwoners uit omringende gemeenten. Het is daarbij niet de bedoeling dat de centra overspoeld worden met toeristen.

Voor een levendig en aantrekkelijk centrum is ook horeca belangrijk. En we bieden er ruimte voor evenementen. Natuurlijk moet de levendigheid dan in evenwicht zijn met de leefbaarheid. Horeca en evenementen zijn daarom kleinschalig en passen bij de grootte en het karakter van de plaatsen.

Belangrijke thema’s voor het omgevingsplan:

 • Erfgoed belangrijk
 • Passend woningaanbod
 • Goed verbonden met de regio
 • Bruisende economie
 • Veilige wijken

Belangrijke milieuaspecten voor het omgevingsplan:

 • Geluidhinder mogelijk
 • Weinig trillinghinder

Woongebieden

In Gooise Meren is de vraag naar woningen groot. Het gaat dan vooral om betaalbare, (klein) stedelijke woningen voor zowel jongeren als ouderen. Het gaat ook om woningen die vlakbij voorzieningen en centra liggen, zoals scholen, (buurt)winkels, sportgelegenheid en zorg. Verder is er behoefte aan ‘levensloopbestendige’ woningen. Een levensloopbestendige woning is geschikt om in te blijven wonen, als mensen ouder worden of zorg nodig hebben.

Deze Omgevingsvisie biedt nieuwe kansen om gezondheidsbeleid te verbinden en te borgen, vanuit drie perspectieven op een gezonde leefomgeving: beschermen, bevorderen en faciliteren.

Niet alleen de woning zelf, maar ook de omgeving moet geschikt zijn om er lang zelfstandig te kunnen wonen. Ook als mensen oud worden. Daarom zijn winkels voor dagelijkse boodschappen in de buurt van woningen van groot belang.

We willen ons cultureel erfgoed (monumenten, historische plekken) meer gaan gebruiken. Bijvoorbeeld voor recreatie en ontmoeting. Daarom willen we historische gebouwen en beschermde stads- en dorpsgezichten in stand houden. In woongebieden zijn daarnaast ook openbare parkjes en plantsoenen belangrijk.

Belangrijke aandachtspunten voor het omgevingsplan:

 • Bloeiende biodiversiteit
 • Eerlijke energietransitie
 • Veilige wijken
 • Toekomstbestendige mobiliteit
 • Goed verbonden met de regio
 • Goede gezondheid
 • Passend woningaanbod
 • Duurzaam gebouwde omgeving

Belangrijke milieuaspecten voor het omgevingsplan:

 • Goede luchtkwaliteit
 • Weinig verkeershinder
 • Goede bodemkwaliteit
 • Goede externe veiligheid
 • Goede biodiversiteit
 • Weinig geurhinder
 • Weinig geluidhinder

Bedrijventerreinen

In onze gemeente is steeds meer werk te vinden in beroepen in de recreatie en toerisme, zorg, horeca, beheer van het landschap enzovoort. Ook zijn er steeds meer ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Daarom willen we, vooral in Naarden en Bussum, kleine startende bedrijven of doorgroeiende ZZP’ers goede voorzieningen en mogelijkheden bieden.

De bedrijventerreinen in onze gemeente moeten ook verbeterd worden. Bijvoorbeeld met meer groen en een klimaatadaptieve inrichting; met meer ruimte voor water en groen, om hitte tegen te gaan en hevige regenval op te vangen. Gebouwen op bedrijventerreinen hebben vaak grote daken met veel ruimte voor zonnepanelen. Die kunnen we dus nog beter gebruiken voor het opwekken van zonne-energie.

Belangrijke thema’s voor het omgevingsplan:

 • Bloeiende biodiversiteit
 • Eerlijke energietransitie
 • Innovatieve mobiliteit en circulariteit
 • Goed verbonden met de regio
 • Bruisende economie
 • Toekomstbestendige mobiliteit

Belangrijke milieuaspecten voor het omgevingsplan:

 • Minder kwaliteit lichthinder
 • Minder geluidhinder
 • Minder trillinghinder

Recreatieve gebieden

Gemeente Gooise Meren is aantrekkelijk voor bezoekers en dagjesmensen. Dat komt door het vele water, natuur, musea, theaters, historische gebouwen, en creatieve mensen. We gaan zorgen voor meer bekendheid bij groepen mensen die we graag ontvangen, zoals natuur- en cultuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, sporters, fotografen en fijnproevers. 

Daarnaast willen we het nóg aantrekkelijker maken om Gooise Meren te bezoeken. Dit kan door bijvoorbeeld recreatiegebieden met elkaar te verbinden. Het gaat om de grotere recreatiegebieden zoals de jachthavens, Oud-Valkenveen, het natuur- en recreatiegebied Naarderbos, Forteiland Pampus, de strandjes en de oevers van de Vecht.  Waar mogelijk kunnen gebruiksmogelijkheden met elkaar worden gecombineerd, om recreatief medegebruik te stimuleren.

We willen het waterfront en de havens van Muiden, Muiderberg en Naarden verder ontwikkelen, bijvoorbeeld door het binnenwater en het buitenwater met elkaar te verbinden zonder dat de toegang tot Muiderberg wordt belemmerd en zonder hinder voor de bewoners rond de Hakkelaarsbrug. Ook willen we inzetten op meer variatie en kwaliteit in de recreatieve voorzieningen.

We kiezen dan voor ‘hoogwaardige’ recreatie, waarbij we massatoerisme zoveel mogelijk voorkomen. In de recreatieve gebieden willen we het parkeren goed regelen en zorgen dat je er gemakkelijk kunt komen. De druk op de omringende natuurgebieden moet laag worden gehouden.

Belangrijke thema’s voor het omgevingsplan:

 • Bloeiende biodiversiteit
 • Kansrijk water
 • Toegankelijk en sociaal voor iedereen
 • Veilige wijken

Belangrijke milieuaspecten voor het omgevingsplan:

 • Goede bodemkwaliteit
 • Weinig geurhinder
 • Goede biodiversiteit
 • Goede waterkwaliteit

Agrarisch buitengebied

In het buitengebied van Gooise Meren vraagt het (veen)weidegebied om bijzondere aandacht. Hier komen verschillende uitdagingen bij elkaar: zorgen dat de bodem niet te ver daalt, behouden van landschap, aanpassen aan klimaatverandering, meer biodiversiteit, kwaliteitsrecreatie, water en de toekomst van de landbouwbedrijven.

Kansen liggen op het gebied van het toevoegen van meer biodiversiteit, bloemrijke bermen en dijken, natuurvriendelijke oevers, minder bemesting, het verbeteren van de waterkwaliteit, meer mogelijkheden voor circulaire landbouw (minder kunstmest, beter benutten reststromen en kringlopen sluiten) en de aanpak van het beheer.

In ons landschap willen we ook de mogelijkheden voor nieuwe energiebronnen onderzoeken, zoals zonne-energie, windenergie, Warmte Koude Opslag en geothermie (warmte uit de grond). Dat doen we met respect voor de bestaande eigenschappen van het landschap. Deze kansen pakken we gezamenlijk op: met de gebruikers, eigenaren en het waterschap.

Belangrijke thema’s voor het omgevingsplan:

 • Bloeiende biodiversiteit
 • Kansrijk water
 • In goede gezondheid

Belangrijke milieuaspecten voor het omgevingsplan:

 • Weinig lichthinder
 • Hoge kwaliteit lucht, geluid, biodiversiteit en water
 • Lage kwaliteit trilling en externe veiligheid

Natuurgebieden

De komende jaren komt er steeds meer aandacht voor het beheren en in stand houden van het landschap en voor de geschiedenis van de cultuur en voor de planten en dieren van deze gebieden; die hebben veel invloed op elkaar (ecologie). We zijn heel voorzichtig met de verschillende natuurgebieden en de leefgebieden van bijvoorbeeld de otter, das, raaf, zwarte specht en de ringslang.

Boeren, natuurorganisaties en stichtingen kunnen daarbij allemaal meehelpen. We maken een netwerk van natuurgebieden en vergroten het netwerk van beschermde  gebieden. We verbinden de natuurgebieden met elkaar met nieuwe natuurverbindingen en faunapassages. Dit zijn plekken waar wilde dieren veilig wegen en spoorwegen kunnen oversteken.

Belangrijke thema’s voor het omgevingsplan:

 • Bloeiende biodiversiteit
 • Kansrijk water
 • Sterke samenleving met rijk verenigingsleven
 • Toegankelijk en sociaal voor iedereen

Belangrijke milieuaspecten voor het omgevingsplan:

 • Hoge kwaliteit licht, lucht, geluid, bodemkwaliteit, biodiversiteit en water
 • Lage kwaliteit trilling