Omgevingsvisie

5 Ambities

Het is niet vanzelfsprekend dat onze kwaliteiten behouden blijven voor de toekomst. Daar moeten we ons uiterste best voor doen. We willen bovendien goed in kunnen spelen op ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals klimaatverandering, vergrijzing en eenzaamheid. Daarom gaan we bepaalde onderwerpen meer aandacht geven, zoals bijvoorbeeld gezondheid en duurzaamheid. Denk bij duurzaamheid aan: aanpassen aan het klimaat, overstappen op duurzame energie, biodiversiteit en hergebruik (circulaire economie).

Onze doelen voor de toekomst van onze leefomgeving hebben we samengebracht in de Schijf van Vijf van Gooise Meren. Die geeft richting aan een gezonde toekomst, via deze omgevingsvisie, maar straks ook bij het beoordelen van plannen en ideeën.

De Schijf van Vijf bestaat uit 5 ambities (onze doelen):

  1. Samen werken en veilig op weg in de regio
  2. Samen leven in buurt, wijk en gemeente
  3. Natuur- en erfgoedparels (de mooie plekken met natuur en geschiedenis) verder versterken
  4. Verduurzaming als vliegwiel voor de toekomst (we gebruiken het duurzaam maken van de gemeente om ook andere doelen te halen)
  5. De leefomgeving (nog) mooier en gezonder maken

1. Samen werken en veilig op weg in de regio

Gooise Meren is goed verbonden met de regio en heeft een aantrekkelijke ligging. Dat zien we ook terug in onze sterke economie. Wij richten ons op een verdere versterking van deze positie door regionaal samen te werken.

Naarden en Bussum zijn goed bereikbaar met de trein en de auto, maar de bereikbaarheid van Muiden en Muiderberg moet beter. Daar gaan we mee aan de slag. Tegelijk is het belangrijk dat het verkeer de leefbaarheid niet aantast. Daarom kiezen we ervoor om voorop te lopen in duurzaam vervoer. Dat wil zeggen dat we het openbaar vervoer, fietsen en wandelen, elektrisch vervoer en het gebruik van deelauto’s willen aanmoedigen.

2. Samen leven in buurt, wijk en gemeente

We hebben een sterke samenleving, met veel ondernemers en initiatieven, actieve verenigingen en verschillende activiteiten in de wijken. In de toekomst willen we dit zo houden of zelfs verbeteren. We zetten in op sociaal beleid waarbij leefbaarheid (hoe goed je ergens kunt wonen) en veiligheid van wijken en buurten van groot belang zijn. Ook moedigen we mensen aan om met plannen te komen  om de gemeente mooier, aantrekkelijker en fijner te maken.

3. Natuur- en erfgoedparels verder versterken

Gooise Meren heeft een heel eigen, herkenbaar landschap. Het is vooral een ‘cultuurlandschap’ (een door mensen gemaakt landschap), dat is verweven met ons cultureel erfgoed (oude gebouwen en landschappen) en onze natuur. De diversiteit van het landschap in 1 regio in de Randstad is uniek. Het landschap in Gooise Meren vertelt de geschiedenis van het gebied en geeft karakter en identiteit aan onze omgeving. Onze regio is ook de bakermat, de oorsprong, van de Nederlandse natuurbescherming. Het past in onze geschiedenis  om hier samen verantwoordelijkheid voor te nemen.

Het landschap staat onder druk, door bijvoorbeeld klimaatverandering en de vraag naar woningen. Het landschap maakt ook juist dat mensen hier graag willen wonen. Het zorgt voor een fijne omgeving. Deze waarde van het landschap is niet altijd in geld uit te drukken. Gooise Meren wil zijn groene (natuur) en blauwe (water)kwaliteiten daarom behouden en sterker maken. Bij ontwikkelingen in de omgeving zetten wij ons in voor behoud van het ‘illusie landschap’ (dit is een landschap dat de indruk wekt van een aaneengesloten natuurgebied door stedelijke ontwikkelingen slim in te passen in de natuur).

4. Verduurzaming inzetten als vliegwiel voor de toekomst

De verandering van het klimaat wordt merkbaar in onze eigen omgeving. In de regio moeten we daarom werken aan waterveiligheid en het tegengaan van droogte. De regio kan ook een bijdrage leveren aan het verminderen van broeikasgassen (stoffen die bijdragen aan de opwarming van de aarde) en de overstap op duurzame energiebronnen. Dit vraagt om afstemming in de regio: waar wekken we grootschalig duurzame energie op, wat hebben we nodig aan regionale energie-netwerken en hoe willen we energie besparen?

Het is ons doel om een klimaatneutrale gemeente te zijn. Klimaatneutraal betekent dat we niet bijdragen aan klimaatverandering. Daarom sluiten we aan bij de landelijke doelstelling om de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) te verminderen: met 49%  in 2030 (ten opzichte van 1990) en met 95% in 2050. In 2050 willen we ook aardgasvrij zijn. De gebouwen in onze gemeente gebruiken dan geen aardgas meer, bijvoorbeeld om te koken en te verwarmen. Verder gaan we onze straten, pleinen en parken voor 2050 helemaal klimaatbestendig inrichten, zodat daar de gevolgen van de klimaatverandering zelf worden opgevangen. In 2050 zijn we ook volledig circulair. We produceren dan geen afval meer, maar hergebruiken alle grondstoffen. Ook doen we ons uiterste best om de biodiversiteit (veel soorten planten en dieren) te verbeteren. Alle verschillende soorten planten en dieren ondersteunen elkaar en houden elkaar in leven. Mensen zouden niet kunnen bestaan zonder biodiversiteit.

5. De leefomgeving (nog) mooier en gezonder maken

Gemeente Gooise Meren wil een complete gemeente zijn, met genoeg kansen voor iedereen. Jong en oud, rijk en arm, praktisch en hoger opgeleid, klein of groot huishouden, goed of slecht ter been: voor alle groepen is er een passende woning en een toegankelijke leefomgeving (dat iedereen er kan komen). We willen zorgen voor voldoende woningen en een gevarieerd woningaanbod, van verschillende typen woningen. Het aantal sociale (huur)woningen en het aantal woningen in de middelste prijsklasse moeten meegroeien met de groei van het totaal aantal woningen in onze gemeente.

Ook de komende jaren blijft de vraag naar woningen hoog. Er zijn te weinig woningen voor iedereen die in Gooise Meren wil wonen. We hebben daarom voldoende nieuwbouw nodig. Die nieuwe woningen zijn ook nodig voor de ‘doorstroming’: mensen kopen een nieuw huis en zo komen er huizen vrij voor starters en jongeren.