Omgevingsvisie

Maatschappelijke trends en ontwikkelingen

We willen onze 4 kernkwaliteiten behouden voor de toekomst. Dat gaat alleen niet vanzelf. De volgende maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op onze kwaliteiten:

 • De biodiversiteit (de hoeveelheid dier- en plantensoorten op het land en in het water) neemt af: er zijn dus steeds minder verschillende soorten planten en dieren
 • We zijn beter bereikbaar, maar dat leidt ook tot grotere reisafstanden van huis naar werk
 • Er komen steeds nieuwe, vaak duurzame, vervoermiddelen, zoals elektrische auto’s, fietsen, scooters enzovoort
 • Er komen méér huishoudens. Vooral het aantal eenpersoonshuishoudens wordt hoger
 • Vergrijzing (meer oude mensen) en ontgroening (minder jonge mensen) zorgen voor steeds grotere verschillen in woonwensen
 • Individualisering (dat we minder samen doen) en eenzaamheid nemen toe
 • Er is meer (mantel)zorg nodig
 • Er zijn veranderingen in de luchtkwaliteit, geuroverlast en geluidsoverlast
 • We zijn beter bereikbaar
 • Globalisering en digitalisering hebben invloed op het winkelen
 • We moeten ons energiegebruik aanpassen (energietransitie). Bedrijfsgebouwen en woningen moeten energiezuiniger worden (verduurzaming van de gebouwde omgeving)
 • We moeten meer goederen hergebruiken (circulaire economie)
 • Klimaatverandering: hittestress (door gebouwen en verkeer kan de warmte moeilijk weg), verdroging van de grond maar tegelijkertijd meer wateroverlast door heftige regenbuien

Aandachtspunten voor Gooise Meren door trends en ontwikkelingen

Deze ontwikkelingen hebben mogelijk positieve of negatieve gevolgen voor onze identiteit en onze vier kernkwaliteiten. Om de kernkwaliteiten te behouden, zijn deze vastgelegd in de omgevingsvisie. Door de nieuwe ontwikkelingen willen we ook kwaliteiten toevoegen die we nu nog te weinig hebben.

Ook is er bestaand beleid dat nog moet worden uitgevoerd. Er kan eventueel extra beleid (zoals programma’s) worden ontwikkeld. We houden dan rekening met al deze ontwikkelingen.